AVISO LEGAL E POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

1. DATOS IDENTIFICADORES:

En cumprimento co artigo 10.1 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI) indícanse os datos identificadores do titular:

 • Responsable: FACTORÍA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA, S.L. (en diante, “OPENTRAD”)
 • NIF: B70001912
 • Domicilio social: Salgueiriños de abaixo 11 Local 6 15703, Santiago de Compostela (A Coruña)
 • Datos rexistrais: Inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, T 3000, F 150, S 8, H C 36633
 • Correo electrónico de contacto: comercial@opentrad.com
 • Páxina web: www.opentrad.com

2. POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Mediante a presente Política de Privacidade, o usuario queda informado dunha forma clara, precisa e concisa. Se o usuario a acepta, daranos o seu consentimento dunha forma libre, informada, específica e inequívoca para que OPENTRAD trate os seus datos persoais, conforme ao Regulamento UE 2016/679 relativo á protección das persoas físicas, mediante o tratamento dos seus datos persoais e a súa libre circulación (RXPD) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) (lexislación europea e nacional vixente sobre materia de protección de datos).

2.1 INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento
FACTORÍA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA, S.L.

Finalidades do tratamento
Resposta a consultas e dúbidas, prestación do servizo e posible envío de información sobre os produtos e os servizos.
Cómpre aclarar que, a través da plataforma OPENTRAD, unicamente almacenarase o nº de palabras (pero non o contido), os idiomas nos que se solicitou a tradución e no caso de documentos, o formato utilizado (é dicir, non se almacenarán datos persoais na plataforma de tradución automática).

Lexitimación
Consentimento do interesado (artigo 6.1.a do RXPD).
Relación contractual co interesado (artigo 6.1.b do RXPD).

Destinatarios
Non se cederán datos a terceiros.
Poderán ter acceso: Administración Tributaria, Bancos e entidades financeiras, Forzas e Corpos de Seguridade, Encargados do Tratamento necesarios para a prestación do servizo.

Dereitos e información adicional
Permítese o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación ou supresión, entre outros. Toda a información atópase accesible na información detallada desta Política de Privacidade.

2.2 INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

2.2.1 Quen é o responsable do tratamento?

Os datos identificadores do Responsable do Tratamento aparecen no apartado 1.

2.2.2 Que información recompilamos e tratamos do usuario a través de OPENTRAD?

Cómpre aclarar que, a través da plataforma OPENTRAD, almacenarase unicamente o nº de palabras (pero non o contido), os idiomas nos que se solicitou a tradución e no caso de documentos, o formato utilizado (é dicir, non se almacenarán datos persoais na plataforma de tradución automática).

 • A través do formulario de contacto
  Na nosa páxina web o usuario atopará a opción de escribirnos para aclarar todas as dúbidas que teña en relación co funcionamento dos nosos produtos/servizos ou calquera outra cousa que necesite. Para contestar, contactaremos co usuario a través do correo electrónico ou do número de teléfono, se nolo indicou.
 • A través do noso correo electrónico corporativo
  A través do noso correo electrónico comercial@opentrad.com o usuario poderá escribirnos e/ou requirir a información que considere necesaria para aclarar as dúbidas relacionadas cos nosos servizos.

No caso de que o usuario nos facilite datos de terceiros, asumirá a responsabilidade de informarlle previamente e ter o seu consentimento para iso, conforme ao artigo 14 do RXPD.

2.2.3 Con que finalidade tratamos os datos persoais do usuario?

OPENTRAD realiza un tratamento de datos persoais coas finalidades que se expoñen a continuación, en función do motivo para o que fosen facilitados:

a) Levar a cabo a prestación dos produtos/servizos contratados, o mantemento da relación contractual e o seguimento da mesma.

b) Contactar, tramitar, xestionar e dar resposta á petición, solicitude, incidencia ou consulta do usuario (xa sexa a través de correo electrónico, formulario de contacto ou teléfono).

c) Xestionar o proceso de compra do cliente e calquera consulta asociada aos produtos/servizos contratados.

 2.2.4 Cal é a lexitimación do tratamento dos datos do usuario?
 • A base legal para o tratamento dos seus datos persoais para as finalidades expostas no apartado anterior é a execución da prestación do servizo correspondente e é unha obrigación imperativa para iso, tal e como establece o artigo 6.1,b) do RXPD.
 • No que respecta ao envío de información sobre produtos, servizos e novidades asociadas a OPENTRAD, a base legal para o tratamento dos datos persoais facilitados é o consentimento que outorga o usuario de forma expresa, tal e como establece o artigo 6.1,a) do RXPD.
2.2.5 Durante canto tempo se tratarán os datos persoais do usuario?
 • Os datos para a xestión da relación co cliente e a facturación e cobro dos servizos serán conservados durante todo o tempo en que o contrato estea vixente. Unha vez finalizada esta relación, no seu caso, os datos poderán ser conservados durante o tempo esixido pola lexislación aplicable e ata que prescriban as eventuais responsabilidades derivadas do contrato.
 • Os datos para a xestión de consultas e solicitudes conservaranse durante o tempo necesario para dar resposta aos mesmos e no seu caso, mentres o interesado non solicite a retirada do seu consentimento para enviarlle información relacionada coa súa consulta.
 • Os datos para o envío de información asociada aos produtos ou servizos de OPENTRAD serán conservados mentres o usuario non revogue o seu consentimento.
2.2.6 A que destinatarios se comunicarán os datos persoais do usuario?

Como regra xeral, os seus datos non serán cedidos a terceiros salvo que exista unha obrigación legal ou sexa necesario para levar a cabo a prestación do servizo. Tendo isto en conta:

 •  Os datos persoais do usuario poderían ser comunicados ás entidades financeiras a través das que se articule a xestión de cobros e pagos.
 •  Unicamente en casos necesarios legalmente, os datos serán comunicados ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.
 •  Tamén poderían ser comunicados ás Administracións Públicas competentes nos casos previstos pola Lei.
 •  No seu caso, tamén serán comunicados aos Encargados do Tratamento de OPENTRAD para a correcta prestación do servizo.
2.2.7 Cales son os dereitos do usuario?
 • A normativa en materia de protección de datos permite que poida exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade de datos e oposición e limitación ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando cumpra.
  Estes dereitos caracterízanse polo seguinte:
 • O seu exercicio é gratuíto, salvo que se trate de solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas (p. ex., carácter repetitivo), nese caso OPENTRAD poderá cobrar un canon proporcional aos custos administrativos soportados ou negarse a actuar.
 • Pode exercer os dereitos directamente ou por medio do seu representante legal ou voluntario.
 • Debemos responder á súa solicitude no prazo dun mes, aínda que, se se ten en conta a complexidade e o número de solicitudes, pódese prorrogar o prazo noutros dous meses máis.
 • Temos a obrigación de informarlle sobre os medios para exercitar estes dereitos, os cales deben ser accesibles e sen poder denegarlle o exercicio do dereito polo só motivo de optar por outro medio. Se a solicitude se presenta por medios electrónicos, a información facilitarase por estes medios cando sexa posible, salvo que nos solicite que sexa doutro xeito.
 • Se OPENTRAD non dá curso á solicitude, informaralle, como moi tarde nun mes, das razóns da súa non actuación e da posibilidade de reclamar ante unha Autoridade de Control.

A fin de facilitar o seu exercicio, facilitámoslle as ligazóns ao formulario de solicitude de cada un dos dereitos:

Para exercer os seus dereitos OPENTRAD pon á súa disposición os seguintes medios:

 1. Mediante solicitude escrita e asinada dirixida a OPENTRAD. Ref. Exercicio de Dereitos LOPD.
 2. Enviando formulario escaneado e asinado á dirección de correo electrónico lopd@imaxin.com indicando no asunto Exercicio de Dereitos LOPD.

En ambos os casos, deberá acreditar a súa identidade acompañando fotocopia ou, no seu caso, copia escaneada, do seu DNI ou documento equivalente para poder verificar que só damos resposta ao interesado ou ao seu representante legal, debendo achegar neste caso documento acreditativo da representación.

Así mesmo, especialmente se considera que non obtivo satisfacción plena no exercicio dos seus dereitos, informámoslle que poderá presentar unha reclamación ante a autoridade nacional de control dirixíndose a estes efectos á Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid ( www.aepd.es).

2.2.8 Que medidas de seguridade temos implementadas?

En OPENTRAD comprometémonos a protexer a súa información persoal.

Utilizamos medidas, controis e procedementos de carácter físico, organizativo e tecnolóxico, razoablemente fiables e efectivos, orientados a preservar a integridade e a seguridade dos seus datos e a garantir a súa privacidade.

Ademais, todo o persoal con acceso aos datos persoais foi formado e ten coñecemento das súas obrigacións con relación aos tratamentos dos seus datos persoais.

No caso dos contratos que subscribimos cos nosos provedores incluímos cláusulas nas que se lles esixe manter o deber de segredo respecto dos datos de carácter persoal aos que tivesen acceso en virtude do encargo realizado, así como implantar as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias para garantir a confidencialidade, a integridade, a dispoñibilidade e a resiliencia permanentes dos sistemas e servizos de tratamento dos datos persoais.

Todas estas medidas de seguridade son revisadas de forma periódica para garantir a súa adecuación e efectividade.

Con todo, a seguridade absoluta non se pode garantir e non existe ningún sistema de seguridade que sexa impenetrable polo que, no caso de que calquera información obxecto de tratamento e baixo o noso control se vise comprometida como consecuencia dunha brecha de seguridade, tomaremos as medidas adecuadas para investigar o incidente, notificalo á Autoridade de Control e, no seu caso, a aqueles usuarios que se puideron ver afectados para que tomen as medidas adecuadas.

2.2.9 Política en redes sociais

OPENTRAD dispón dun perfil corporativo nas redes sociais de LinkedIn e Twitter.

Por tanto, OPENTRAD é o “Responsable do tratamento dos seus datos” en virtude da existencia dos devanditos perfís nas redes sociais e ante o feito de que o usuario nos siga e en virtude diso tamén lle podamos seguir.

O anterior significa que se o usuario decide unirse ao noso perfil corporativo como un seguidor ou dando un “Like” ou un “Gústame” aos nosos contidos ou perfil, acepta a presente política, onde explicamos os seus dereitos e como utilizamos os seus datos.

En calidade de responsable do tratamento dos seus datos, garantimos a confidencialidade no tratamento e o cumprimento dos dereitos do usuario, sempre baixo os efectos da normativa vixente sobre protección de datos.

Doutra parte, informamos que utilizaremos estas redes sociais para anunciar as noticias ou información relevante relacionada cos servizos que ofrecemos, ou ben sobre temas que consideremos sexan de interese do usuario. Usando as funcionalidades das devanditas plataformas, é posible que o usuario reciba no seu muro ou no seu perfil noticias con este tipo de información.

Agora ben, tamén informamos de que non existe ningún vínculo entre OPENTRAD e estas plataformas ou redes sociais, polo que o usuario acepta a súa política de uso e condicións unha vez acceda ás mesmas e/ou valide os seus avisos e termos e condicións no procedemento de rexistro, non sendo responsable OPENTRAD do uso ou tratamento dos datos do usuario que se faga fóra da estrita relación e prestación de servizos indicados nesta política.

3. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Advertímoslle que OPENTRAD é titular de todos os dereitos da propiedade intelectual e industrial da páxina web, así como todos os seus elementos (a título enunciativo: imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso etc.).

A páxina web de OPENTRAD contén textos que pretenden informar os seus usuarios. Calquera erro ou omisión no contido xerado non fará responsable en ningún caso a OPENTRAD.

4. MODIFICACIÓNS NO TEXTO LEGAL

OPENTRAD poderá modificar este texto legal de acordo coa lexislación aplicable en cada momento. En todo caso, calquera modificación considerable que afecte o uso da páxina web do Aviso legal, a Política de Privacidade e Cookies, seralle debidamente notificada ao usuario para que quede informado dos cambios realizados no tratamento dos seus datos persoais e, no caso de que a normativa aplicable así o esixa, o usuario poida outorgar o seu consentimento.

5. NORMATIVA E XURISDICIÓN

Os nosos textos legais réxense pola lei española. Estes textos permanecerán accesibles para os usuarios en todo momento desde a nosa páxina web.

Se as partes non acordasen someterse a mediación ou arbitraxe previamente, no presente aviso legal establécese o acordo de someterse aos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela renunciando expresamente a calquera outra xurisdición.

Última modificación: 25 de maio de 2022.

Opentrad é a plataforma líder en servizos de tradución automática en código aberto.

Un produto

Síguenos en